വിദേശത്തു ജോലി തേടുന്നവർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം NORKA ROOTS

20-Nov-2013

വിദേശത്തു ജോലി തേടുന്നവർക്കുള്ള ഏകദിന പരിശീലനം ചെയർമാൻ മമ്മുണ്ണി മൗലവി ഉൽഘടനം ചെയ്യുന്നു

event

ARTS FEST

07 Jan 2012

ARTS FEST - 2012


read more
event

INAUGURATION CEREMONY

10 Aug 2008

MOUNT SEENA ITC INAUGURATION 2008


read more